Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Narodowe Centrum Kultury
Rodzaj instytucji: instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, organizator wydarzeń
ul. Senatorska 12 Warszawa
22 210 01 00
nck@nck.pl
www.nck.pl
Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest:

* Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
* Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
* Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

* Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
* Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
* Pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.
* Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

W ra­mach Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry dzia­ła­ją takie pro­gra­my jak:

* Kadra Kultury
* Obserwatorium Kultury
* Dom Kultury +
* Kurs na kulturę
* Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży

Historia Narodowego Centrum Kultury

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry po­wsta­ło w maju 2002 roku z po­łą­cze­nia Cen­trum Ani­ma­cji Kul­tu­ry, In­sty­tu­tu Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Kra­jo­we­go Ośrod­ka Do­ku­men­ta­cji Re­gio­nal­nych To­wa­rzystw Kul­tu­ral­nych.

Ów­cze­sną misję in­sty­tu­cji - de­fi­nio­wa­ną jako na­ro­do­we cen­trum ak­tyw­no­ści kul­tu­ral­nej i kul­tu­ro­twór­czej - wy­peł­nia­no we współ­pra­cy z or­ga­ni­za­cja­mi kul­tu­ral­ny­mi dzia­ła­ją­cy­mi na po­zio­mie lo­kal­nym, re­gio­nal­nym, kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym.

Od maja 2005 roku do marca 2006 roku część zadań NCK re­ali­zo­wa­na była w ra­mach In­sty­tu­tu im. Adama Mic­kie­wi­cza - in­sty­tu­cji po­wsta­łej z dwóch, pier­wot­nie sa­mo­dziel­nych jed­no­stek: Cen­trum Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pra­cy Kul­tu­ral­nej In­sty­tu­tu Adama Mic­kie­wi­cza oraz Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry.

W obec­nym kształ­cie NCK ist­nie­je od 2006 roku, dzia­ła­jąc na pod­sta­wie Za­rzą­dze­nia nr 8 Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go z dnia 14 marca 2006 „W spra­wie nada­nia sta­tu­su pań­stwo­wej in­sty­tu­cji kul­tu­ry Na­ro­do­we­mu Cen­trum Kul­tu­ry”.

źródło: www.nck.pl

Zobacz też

Fundacja Atelier
instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń
Fundacja Praeter
organizator wydarzeń
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
organizator wydarzeń

Instytucje


Wiadomości

„Płocka 13 – u źródeł polskiej fonografii” wystawa w Kordegardzie
W budynku przy Płockiej 13 swoją siedzibę ma Narodowe Centrum Kultury. Organizując wystawę „Płocka 13 – u źródeł polskiej fonografii” organizatorzy chcą pokazać lata...
Przedwojenne płyty "Odeonu" – fonograficznych wspomnień czar na wystawie w Kordegardzie
Najśmielsze oczekiwania przeszło powodzenie, jakim cieszy się (zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury) wystawa „Płocka 13 – u źródeł polskiej fonografii”, k...
1 2

Facebook