Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Instytut Reportażu
ul. Gałczyńskiego 7 Warszawa
+48 22 828 49 98
reportaz@instytutR.pl
www​.insty​tutR​.pl
Instytut Reportażu powstał, bo „wszy­scy o wszyst­kim mało wiemy” (Ryszard Kapuściński).

Żeby wie­dzieć wię­cej, czło­wiek chwyta się róż­nych spo­so­bów. Jednym z nich jest repor­taż. Został wyna­le­ziony po to, żeby jaki naj­wię­cej ludzi zro­zu­miało innych ludzi. Żeby jak naj­wię­cej ludzi zro­zu­miało dru­giego człowieka.

Ponieważ pol­ski repor­taż (a z nim pol­ska lite­ra­tura faktu) jest naszą pasją…

Ponieważ pol­ska lite­ra­tura faktu jest bar­dzo kosz­towna, a repor­te­rów, wydaw­nic­twa i redak­cje coraz rza­dziej stać na finan­so­wa­nie repor­ter­skich wypraw…

Ponieważ coraz wię­cej mło­dych ludzi chce uczyć się pisa­nia repor­taży, ale brak im do tego nauczycieli…

Ponieważ nie ma jed­nego miej­sca, gdzie zgro­ma­dzono by wszyst­kie infor­ma­cje o pol­skich repor­te­rach i ich reportażach…


… powstał w Warszawie Instytut Reportażu, który zrobi wszystko, aby powyż­sze zda­nia zostały dokończone.


Założycielami InstytutuR są Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman i Paweł Goźliński. Tworzą oni trzy­oso­bowy Zarząd Fundacji Instytut Reportażu. W Radzie Fundacji zasia­dają: Hanna Krall, Alicja Kapuścińska, Katarzyna Janowska i Irena Morawska.
 Dyrektorką Instytutu Reportażu jest Joanna Czudec.


Od lutego 2010 roku działa Polska Szkoła Reportażu InstytutuR, w któ­rej mło­dzi adepci repor­tażu mogą uczyć się tej sztuki od mistrzów gatunku.


We wrze­śniu 2010 InstytutR otwo­rzył Księgarnię Reporterów WRZENIE ŚWIATA przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie.