Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Michał Sławecki
Michał Sławecki
źródło fot: www.chopin.edu.pl
dyrygent, organista
Michał Sła­wecki – orga­ni­sta, kom­po­zy­tor, dyry­gent, gre­go­ria­ni­sta. Uro­dził się w Puła­wach. Ukoń­czył Sale­zjań­skie Liceum Muzyczne w Luto­mier­sku w kla­sie orga­nów Kata­rzyny Sekury. W latach 2001–2006 stu­dio­wał muzykę kościelną w Aka­de­mii Muzycz­nej im. Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie (organy – Mag­da­lena Czajka, dyry­gen­tura – Sła­wek A. Wró­blew­ski), a w latach 2003–2008 kom­po­zy­cję w kla­sie Sta­ni­sława Moryto, uzy­sku­jąc dyplomy z wyróż­nie­niem. W roku aka­de­mic­kim 2006–2007 stu­dio­wał w Con­se­rva­to­rio di Musica A. Casella w L’Aquila we Wło­szech (kom­po­zy­cja – Ales­san­dro Sbor­doni, organy i śpiew gre­go­riań­ski – Gian­do­me­nico Pier­ma­rini) oraz odbył staż w Pon­ti­fi­cio Isti­tuto di Musica Sacra w Rzy­mie (śpiew gre­go­riań­ski – Alberto Turco, Daniel Saulnier).

Uczest­ni­czył w kur­sach śpiewu gre­go­riań­skiego, które pro­wa­dzili mistrzo­wie tej klasy, co Nino Alba­rosa (Cre­mona), Johan­nes B. Göschl (Mün­chen), Kees Poude­ro­ijen (Vienna), Franz Karl Praßl (Graz), Fede­rico Bar­dazzi (Firenze), Gio­vanni Conti (Lugano), Hein­rich Rum­phorst (Ber­lin). Jest człon­kiem wło­skiej i pol­skiej sek­cji Asso­cia­zione Inter­na­zio­nale Studi di Canto Gre­go­riano oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Muzy­ków Kościel­nych. Pro­wa­dzi oży­wioną dzia­łal­ność na polu pro­pa­go­wa­nia śpiewu gre­go­riań­skiego poprzez kursy, kon­certy i uro­czy­ste litur­gie w kraju i zagranicą.

Kon­cer­tuje jako soli­sta, kame­ra­li­sta i akom­pa­nia­tor. Bie­rze udział w pra­wy­ko­na­niach utwo­rów współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów pol­skich, a nie­które z nich zostały zare­je­stro­wane na pły­tach CD. Jest lau­re­atem nagród i wyróż­nień w kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich. Od 2004 roku pełni funk­cję orga­ni­sty i kan­tora w Kościele Aka­de­mic­kim św. Anny przy Trak­cie Kró­lew­skim w War­sza­wie. Jest II dyry­gen­tem Chóru Uni­wer­sy­tetu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w War­sza­wie. Jest zało­ży­cie­lem, dyrek­to­rem arty­stycz­nym i dyry­gen­tem zespołu Mulie­rum Schola Gre­go­riana Cla­ma­ve­runt Iusti, z któ­rym w 2011 roku wygrał 59. Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs Poli­fo­nico „Guido d’Arezzo” (I miej­sce w kate­go­rii Canto Mono­dico Cri­stiano – Con­corso oraz I miej­sce ex aequo w kate­go­rii Canto Mono­dico Cri­stiano – Ras­se­gna a premi).

Pra­cuje jako adiunkt na kie­runku Muzyka kościelna na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina. W 2012 roku na UMFC obro­nił pracę dok­tor­ską zaty­tu­ło­waną Topos romano-frankoński. Aspekt wyko­naw­czy na przy­kła­dzie wybra­nych utwo­rów. Obec­nie jego bada­nia kon­cen­trują się wokół inter­pre­ta­cji zachod­niej mono­dii litur­gicz­nej w opar­ciu o naj­star­sze dostępne źródła adia­ste­ma­tyczne w duchu Dom Eugène Carine’a (semio­lo­gia gre­go­riań­ska, semio­mo­dal­ność, semio­este­tyka, Bewegungstendenz).

źródło: www.chopin.edu.pl

Zobacz też

Zbigniew Łapiński
Zbigniew Łapiński
akompaniator, aranżer, dyrygent, kompozytor, pianista
Kirył Karabits
Kirył Karabits
dyrygent
Marian Sawa
Marian Sawa
kompozytor, organista, pedagog
Stefan Stuligrosz
Stefan Stuligrosz
dyrygent, kompozytor
Katerina Chrobokova
Katerina Chrobokova
organistka
Marek Drewnowski
Marek Drewnowski
dyrygent, pianista