Warszawa
jest
miastem
kultury

Raport
Biura Kultury
m.st. Warszawy
2017

2017

Kultura współtworzy Warszawę,
stanowi o jej wartości i postrzeganiu
we współczesnym świecie jako miasta
dynamicznego i atrakcyjnego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Prezydent m.st. Warszawy

Wspieramy warszawskie instytucje
w realizacji ich misji, ale także
zachęcamy je do autorefleksji,
ewaluacji i rozwoju.

Systemowo pomagamy
instytucjom kultury
w rozwijaniu
relacji z odbiorcami.

Rozwinęliśmy różne
formy wspierania
twórczości.

Nasze inwestycje
to nie tylko
modernizacje,

ale także budowa
placówek, które
tworzą nową jakość
przestrzeni miasta.

W edukacji kulturalnej
z naszych doświadczeń
korzystają inne miasta.

Różnorodną ofertę kulturalną
od lat budujemy zapraszając
do współpracy różne podmioty
działające w sferze kultury.

Zorganizowaliśmy konkursy
dla organizacji pozarządowych
na nowo, a decyzje
podejmujemy z ich udziałem.

Kultura rewitalizuje Pragę.

Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców
i budujemy ich kompetencje kulturalne.

URZĄD
M.ST. WARSZAWY
Biuro Kultury

Pl. Bankowy 2, 00-095 WARSZAWA
tel. +48 22 44 30 320
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl

zobacz pełne sprawozdanie
RAPORT 2017