Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Dokumenty i terminy składania wniosków
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa „Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie”, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 roku.

Wnioski o przyznanie stypendiów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do uchwały, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy składać w terminie [u] do dnia 15 października roku poprzedzającego rok realizacji projektu stypendialnego[/u]:

1. wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, w godzinach: 8.00 – 16.00 (parter) albo w wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy lub przesłać pocztą tradycyjną (w takim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego);
2. wnioski dotyczące stypendiów dla osób, o których mowa w § 2 pkt 2 składa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy, w której składany jest wniosek. Przed złożeniem wniosku należy również upewnić się, czy dzielnica przewiduje przyznawanie stypendiów na dany okres;
3. w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego;
4. Wnioski o przyznanie stypendium można składać wyłącznie w jednym terminie – do dnia 16 października 2017 roku. We wniosku należy zaznaczyć wnioskowany okres przyznania stypendium:
- I półrocze (styczeń- czerwiec)
- II półrocze (lipiec-grudzień)
- rok (styczeń – grudzień)
W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć wyłącznie jeden wniosek stypendialny. Wniosek należy złożyć w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy albo w jednym wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy.

Do wniosku należy dołączyć:

1. portfolio lub dokumentację twórczości – np. wydruki lub kserokopie: katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów (synteza do 20 stron formatu A4), płyty CD i DVD z nagranymi koncertami, występami, slajdami;
2. a) co najmniej dwie rekomendacje projektu stypendialnego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy projekt, związku twórczego, przedstawicieli instytucji kultury, opiekuna artystycznego lub organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym. Rekomendacje muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę wystawiającą dokument;
b) rekomendacje należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu, będącym załącznikiem nr 4 do uchwały. Dopuszcza się przedstawienie kserokopii lub skanu rekomendacji pod warunkiem poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez osobę składającą wniosek o stypendium;
c) nie będą akceptowane rekomendacje wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków stypendialnych;
3. w przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami – oświadczenie do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.
4. podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga:

1. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelnie, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych.
2. Wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu, będącym załącznikiem do uchwały. Wszelkie modyfikacje wniosku (m.in. usunięcie punktów) będzie traktowane jako błąd formalny.
3. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych wniosków.
4. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów uprzejmie prosimy, aby nie załączać do wniosków stypendialnych m.in. książek, czy wydruków o formacie większym niż A4.
5. Złożenie przez tę samą osobę więcej niż jednego wniosku w terminie do 15 października br. skutkować będzie odrzuceniem ze względów formalnych WSZYSTKICH wniosków złożonych przez tę osobę niezależnie od tego, czy wnioski zostały złożone z Biurze Kultury czy/oraz w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, a także niezależnie od wskazanego okresu realizacji projektu stypendialnego ( I lub II półrocze).


Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Kultury: tel. 22 44 30 354, stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r.
Wniosek o przyznanie stypendium
Formularz sprawozdania częściowego/końcowego z wykorzystania stypendium
Wzór rekomendacji