Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Jak złożyć wniosek?
Uchwała nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. reguluje zasady przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie, które określone są w regulaminie przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie.

1. Wnioski o przyznanie stypendiów dla osób, o których mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stypendia 2020/Biuro Kultury” w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, w godzinach 8.00-16.00 (parter) lub przesłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem na kopercie „Stypendia 2020/Biuro Kultury” na adres: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa w terminie do 15 listopada 2019 roku.
2. Wnioski o przyznanie stypendiów dla osób, o których mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy, w której składany jest wniosek. Przed złożeniem wniosku należy również upewnić się, czy dzielnica przewiduje przyznawanie stypendiów na dany rok.
3. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
4. W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć wyłącznie jeden wniosek stypendialny.
5. Do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie z § 5 Regulaminu, tj.:
– w przypadku twórców z dorobkiem: portfolio lub dokumentację twórczości prezentujące dorobek wnioskodawcy,
– co najmniej dwie rekomendacje projektu stypendialnego,
– podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
– w przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami – oświadczenie do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.
6. Komplet dokumentów należy dołączyć na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD lub pendrive).
7. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych wniosków.
8. Wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu. Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie, niepodpisane lub złożone po terminie nie spełniają wymogów formalnych. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
9.W przypadku projektów stypendialnych tematycznie związanych z Warszawą (czyli przyznawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy) planowana miesięczna wysokość w 2020 roku wyniesie około 3.500 zł brutto (w przybliżeniu 3.200 zł netto). W przypadku projektów stypendialnych tematycznie związanych tylko z jedną dzielnicą (czyli przyznawanych przez Zarząd Dzielnicy) wysokość zależy od posiadanych przez nią środków (jeśli dana dzielnica podejmie decyzję o przyznawaniu stypendiów w danym roku). Informacja o wysokości podawana jest na stronie internetowej danej dzielnicy m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dostępne są w zakładce Pytania i odpowiedzi. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 pod nr telefonu: +48 22 44 30 354 oraz +48 22 44 30 372 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Do wniosków o przyznanie stypendium złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.