Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2015 - Wyróżnienie w kategorii szkoły podstawowe – „Otwarta szkoła - otwarte głowy”
Autorzy projektu:
Alicja Biała-Kalbarczyk / Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny / Ochota

Termin realizacji: Rok szkolny 2014/2015

Miejsce realizacji:
Szkoła

Adresaci:
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cała społeczność szkolna.

Liczba uczestników: Uczniowie, 58 osób.

Finansowanie:
brak

Realizatorzy:
Alicja Biała-Kalbarczyk – pedagog specjalny, terapeutą pedagogiczny, zaangażowany w pracę na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku wielokulturowym

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Poza oczywistymi podstawami tworzenia projektów – obserwacji, analizy potrzeb i możliwości czy określenia celu, koncepcja projektu opierała się na próbie wykorzystania współczesnej multikulturowości dzielnicy Ochota oraz agregacji własnego doświadczenia uczniów i zdobywanej przez nich wiedzy. Taka koncepcja projektu umożliwia symboliczne oddzielenie uczniów od ograniczeń spowodowanych ich niepełnosprawnością. Daje to, co dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi jest tak trudne do osiągnięcia, czyli poczucie sukcesu.

Cele:
Terapeutyczne: wzrost umiejętności uczestników projektu w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawnej pisowni, koncentracji uwagi i radzenia sobie z emocjami; podniesienie poziomu samodzielności i kreatywności.
Społeczne: wzrost motywacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do podejmowania zadań o różnych stopniu trudności oraz do korzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej naszej placówki; podniesienie u uczestników projektu umiejętności w zakresie konstruktywnej komunikacji i współpracy, podniesienie wiary we własne możliwości u uczestników projektu, uwrażliwienie na potrzeby i możliwości innych ludzi, zwiększenie wrażliwości estetycznej i umiejętności planowania i projektowania.
Edukacyjne: wzrost wiedzy uczestników projektu na temat różnych form niepełnosprawności, możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością; wzrost wiedzy i umiejętności tworzenia pomocy edukacyjnych przydatnych do terapii niepełnosprawnych rówieśników; wzrost wiedzy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na temat znanych ludzi z dysleksją i trudnościami szkolnymi oraz ich dokonań; wzrost wiedzy uczniów w zakresie praw dziecka, zwłaszcza w zakresie prawa do nauki i rozwoju.

Rezultaty:
W ramach projektu „Otwarta szkoła - otwarte głowy” uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, pochodzenie z innego kręgu kulturowego, niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch, ADHD, Zespół Aspergera) zdobywali wiedzę o różnych rodzajach niepełnosprawności (czytanie literatury z niepełnosprawnymi bohaterami, m.in. „Czarnej książki kolorów” Meneny Cottin i „Mój młodszy brat” Moniki Krajewskiej), doświadczali bycia w roli osoby niepełnosprawnej (udział w warsztatach Stowarzyszenia SPOZA), poznawali swoich niepełnosprawnych rówieśników (oglądanie filmu z audiodeskrypcją „Szkoła pełna dźwięków” o niewidomych rówieśnikach z Ghany, zapoznanie się materiałami projektu „Młodzi Migają Muzykę” uczniów niesłyszących ze szkoły przy ulicy Łuckiej, spotkanie z Tomkiem Jaszczurem - chłopcem z autyzmem przy okazji warsztatów Stowarzyszenia z Siedzibą w Warszawie), obserwowali, czy nasza szkoła jest otwarta na uczniów z trudnościami (przeprowadzenie obserwacji, sondy, udział w badaniu ankietowym), tworzyli prace plastyczne, literackie i edukacyjne zachęcające do refleksji nad własną otwartością i tolerancją wobec „inności” (udział w konkursach plastycznych, tworzenie tekstów o szkole, notek bibliograficznych o znanych ludziach z dysleksją i trudnościami szkolnymi). Jako podsumowanie działań projektowych została stworzona publikacja - kolejny numer gazety szkolnej „Tablica” pt. „Otwarta szkoła - otwarte głowy” w wersji papierowej i elektronicznej.

Oryginalność koncepcji
Projekt jest wynikiem współpracy podmiotów reprezentujących oświatę, kulturę oraz organizacje pozarządowe. Takie połączenie umożliwiło transfer dobrych praktyk w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koncepcja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o potrzebach innych osób z niepełnosprawnościami pozwala na realizację działań terapeutycznych i edukacyjno-kulturalnych na metapoziomie. Wyzwala twórczość i niespotykaną samodzielność dzieci biorących udział w realizacji projektu, pozwala im nabrać dystansu do swoich problemów i słabości. Uczy integracji w grupach międzyklasowych, międzykulturowych, międzywiekowych. Podejmowana tematyka pozwala inaczej spojrzeć na obowiązek szkolny i jego realizację, motywuje do korzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły.

Umiejętności uczestników
- Wzrost umiejętności uczestników projektu w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawnej pisowni, koncentracji uwagi i radzenia sobie z emocjami.
- Wzrost wiedzy i umiejętności tworzenia pomocy edukacyjnych przydatnych do terapii niepełnosprawnych rówieśników.
- Wzrost umiejętności w zakresie zastosowanie metody Web Questu do poszukiwania informacji i zdobywania wiedzy przez uczestników projektu, zapoznanie z systemem Arduino w trakcie warsztatów uzupełniających.

Co było najtrudniejsze?
Najtrudniejsze w realizacji projektu jest zaplanowanie pracy biorąc jednocześnie pod uwagę możliwości organizacyjne i ograniczenia finansowe. Udało się to połączyć dzięki dodatkowej pracy nauczyciela, który prowadził ten projekt.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Największym zaskoczeniem była niezwykle pozytywna reakcja ze strony rodziców uczniów uczestniczących w projekcie oraz zaangażowanie współpracujących z naszą szkołą organizacji pozarządowych.

Co sprawiło nam największą radość?
Możliwość współpracy z Edytą Ołdak i Pawłem Heppnerem ze Stowarzyszenia z Siedzibą w Warszawie, Nelą Brzezińską i Danielem Brzezińskim ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury oraz z Beatą Kuczyńską, Grażyną Przybysz, Agatą Bagdach, Marzeną Cieślak i Dobrosławą Choryńską-Chudy ze Stowarzyszenia SPOZA.

Multimedia