Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Laboratorium Edukacji Kulturalnej
Jarosław Jóźwiak
MODUŁ: PROGRAM SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW DZIELNICOWYCH DOMÓW KULTURY W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE NA LATA 2016-2018

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej rozpoczynamy Program Laboratorium Edukacji Kulturalnej – moduł dla Dzielnicowych Domów Kultury.

Moduł Programu Laboratorium dla nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych jest realizowany od dawna w Warszawskim Centrum Innowacji Społecznych i Szkoleń oraz Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej. W roku 2016 będą opracowywane kolejne moduły – dla instytucji artystycznych i organizacji pozarządowych.

14 stycznia odbyła się Konferencja otwierająca Moduł Programu dla dzielnicowych domów kultury. W Promie Kultury Saska Kępa spotkali się na nim animatorzy i dyrektorzy z 23 instytucji animacji kultury.

Celem niniejszego modułu programu szkoleniowego Laboratorium Edukacji Kulturalnej jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój dzielnicowych domów kultury poprzez wdrożenie systemu warsztatów i spotkań szkoleniowych skierowanych do ich pracowników i otoczenia. Program ten został opracowany w odniesieniu do oczekiwań współczesnego społeczeństwa, w odpowiedzi na potrzeby sformułowane przez środowisko dzielnicowych domów kultury w ramach warsztatów konsultacyjnych. Uwzględniono także osiem barier negatywnie wpływających na realizację edukacji kulturalnej w Mieście Stołecznym Warszawie, wskazanych w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej. Dla mieszkańców dzielnicy otwarty dom kultury powinien stać się miejscem kontaktu z kulturą, który zapewnia możliwość rozwoju, transferu wiedzy, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności dzielnicy i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego, także poprzez wsparcie środowiska aktywistów i organizacji pozarządowych.

Program opracował specjalnie do tego powołany zespół pod przewodnictwem Pełnomocnika Prezydenta m.st Anny Michalak w składzie: dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Anna Miodyńska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), Agata Skórzyńska (Centrum Praktyk Edukacyjnych), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury).

Program oparty jest na następującej wizji domu kultury: Dom kultury stwarza przed Warszawiakami szanse uczestnictwa w kulturze. Jako kreator i inicjator rozwoju dzielnicy poprzez kulturę obserwuje i aktywnie reaguje na zmiany dokonujące się w świecie oraz w otoczeniu. Prowadząc edukację kulturalną oraz artystyczną wzmacnia i wydobywa potencjał mieszkańców. Animując, umożliwia społeczności lokalnej poznanie siebie, a jej członkom realizację własnych pomysłów. Tym samym rozwija społeczeństwo obywatelskie, buduje kapitał społeczny oraz wzmacnia demokrację i pluralizm kulturowy. Dom kultury można potraktować jako typ podmiotu prowadzący działalność komplementarną wobec działalności innych podmiotów użyteczności publicznej (takich jak biblioteki, organizacje III sektora, szkoły, młodzieżowe domy kultury, muzea i in.).
Program warsztatów i spotkań szkoleniowych rozpocznie blok trzech szkoleń obowiązkowych dla pełnego zespołu każdego warszawskiego domu kultury, na który składają się: autodiagnoza, warsztat z komunikacji interpersonalnej i warsztat z planowania, określający wizję i kierunek rozwoju danego domu kultury. Szkolenia poprowadzą Maja Branka, Katarzyna Bryczkowska, Marta Lewandowska i Katarzyna Sekutowicz.

Następnie domy kultury rozpoczną pracę w ramach bloku czterech szkoleń obowiązkowych dla 5-osobowych zespołów reprezentujące domy kultury, które będą pracować łącznie, po cztery domy kultury w grupie. Tematyka szkoleniowa obejmie Wskaźniki jakościowe (prowadzący Karol Wittels), Budowanie koalicji (prowadząca Marta Lewandowska), Nowe technologie (prowadzący Kamil Śliwowski) i Rzecznictwo (prowadząca Maja Branka). Blok zajęć obowiązkowych zakończy indywidualna praca każdego z domów kultury na rzecz budowania wizerunku.

Odrębną grupę szkoleń w ramach Laboratorium stanowią tzw. szkolenia uzupełniające. Każdy z domów kultury weźmie udział w czterech dodatkowych warsztatach, które wybierze z grupy dziesięciu tematów: Diagnoza otoczenia, Budżet partycypacyjny, Adresowanie działalności, Detektor talentów, Wielokulturowość, Wielopokoleniowość, Działania w przestrzeni publicznej, Uwrażliwienie na zmiany zachodzące w kulturze, Skuteczna komunikacja, Praca z grupami twórczymi i zadaniowymi.
Poza szkoleniami w ramach Laboratorium działać będzie Inspiratorium, czyli ciąg wizyt studyjnych, realizowanych wzajemnie przez domy kultury oraz wspólnie przygotowywane projekty samouczące.
Koordynatorem Programu L aboratorium jest Dr Joanna Orlik, dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury, członek Zarządu Zrzeszenia Animatorów Forum Kraków.