Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Nowa odsłona edukacji kulturalnej w Warszawie
Prezydent m.st. Warszawy powołał Zespół ds. edukacji kulturalnej na mocy Zarządzenia nr 578/2021 z 16 kwietnia 2021 roku. Zadaniem Zespołu będzieokreślanie kierunków rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie, inicjowanie przedsięwzięć, rekomendowanie dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw w tym obszarze. W skład zespołu weszli przedstawiciele i przedstawicielki Rady m.st. Warszawy oraz Młodzieżowej Rady Warszawy, dyrektorzy Biura Kultury, Biura Edukacji oraz Centrum Komunikacji Społecznej oraz eksperci i ekspertki.

Prace Zespołu wspierać będą realizatorzy edukacji kulturalnej – animatorzy/animatorki, edukatorzy/edukatorki, nauczycielki/nauczyciele, artyści/artystki i aktywiści/aktywistki- zaproszeni do prac grup roboczych, warsztatów, konsultacji, rozmów środowiskowych. Punktem wyjścia dla określania nowych kierunków edukacji kulturalnej będą dokumenty strategiczne Miasta, przede wszystkim Strategia #Warszawa2030.

Koordynatorką merytoryczną prac nad nową odsłoną edukacji kulturalnej w Warszawie jest Edyta Ołdak – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znana w środowisku animatorka i edukatorka, realizatorka wielu nagradzanych projektów edukacyjnych. O swoim spojrzeniu na edukację kulturalną mówi tak: Po kilkunastu latach mówimy w końcu jednym głosem, że edukacja kulturalna to szerokie pole oddziaływania człowieka na człowieka i budowania relacji nie tylko ze sztuką, ale również z wartościami, dziedzictwem materialnym i niematerialnym, przyrodą. To poszerzanie nie tylko swoich umiejętności i pogłębianie wiedzy, ale przede wszystkim rozwój kompetencji, które pozwolą nam się doskonalić we wszystkich dziedzinach życia.

Doświadczenia ostatnich lat, ale przede wszystkim miesięcy pokazały nowe wyzwania dla edukacji kulturalnej po 2020 roku. Są wśród nich kondycja psychiczna dzieci i młodzieży, zielona edukacja będąca odpowiedzią na kryzys klimatyczny, edukacja medialna czy rozwijanie kluczowych kompetencji jak krytyczne myślenie czy praca zespołowa. Edukacja kulturalna to narzędzie zmiany nie tylko w kulturze, ale w zasadzie w każdym aspekcie ludzkiej aktywności.

Wkrótce rusza nabór wniosków do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, którą od 11 lat nagradzamy autorów najciekawszych projekty edukacji kulturalnej w Warszawie.

Finansowany przez Biuro Kultury Fundusz Edukacji Kulturalnej pozwoli domom kultury i bibliotekom na realizację projektów, które rozwijają kompetencje świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze, angażują twórców/twórczynie, artystów/artystki i rzemieślników/rzemieślniczki we współpracę na rzecz lokalnych społeczności, wspierają grupy ze specjalnymi potrzebami o utrudnionym dostępie do kultury. W tym roku środki w budżecie Biura Kultury przeznaczone na Fundusz Edukacji Kulturalnej zostały podwojone i wynoszą 400 000 zł.

Biuro Edukacji prowadzi programy, granty o charakterze edukacyjnym wspierające placówki wychowania pozaszkolnego, placówki edukacyjne. W ramach projektu Pegaz placówki edukacji pozaszkolnej mogą ubiegać się o środki na realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków i warszawianek. Preferowana jest współpraca ze szkołami, uczelniami i ngo.
W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) co roku wsparcie otrzymują przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę. Dofinansowywane są przede wszystkim unikatowe pomysły, a jednym z obszarów jest edukacja kulturalne.
Stosunkowo młodym projektem jest Konkurs "Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się". Biuro Edukacji wpiera przejawy i inicjatywy związane z funkcjonalną zmianą przestrzeni edukacyjnych. Celem konkurs jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjający rozwojowi społeczności szkolnych, podszkolonych i lokalnych. W bieżącym roku, mimo pandemii, ponad 40 placówek oświatowych aplikuje o nagrodę w Konkursie.